NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - rukovoditelj odsjeka za plan i analizu, medicinska sestra/tehničar

Broj: DA/SP 2176-128-02-2870/2017.
Popovača, 31.7.2017.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, objavljuje se

 

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. RUKOVODITELJ ODSJEKA ZA PLAN I ANALIZU – 1 izvršitelj

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 4 izvršitelja

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Stručna sprema i ostali uvjeti:

Ad. 1. – VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera, završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera, 3 godine radnog staža u struci, poznavanje rada na računalu. Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 2. – SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare opće njege, položen stručni ispit i 1 godina radnog staža u struci (ne odnosi se na kandidate koji su završili srednje obrazovanje u trajanju 5 godina), odobrenje za samostalan rad.

Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ne odnosi se na kandidate koji su završili srednje obrazovanje u trajanju 5 godina), presliku domovnice, potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihološko testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti provjeri, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj. Poziv na razgovor i testiranje biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju. NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA    

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK