NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - rukovoditelj odsjeka za plan i analizu, medicinska sestra/tehničar

Broj: DA/SP 2176-128-02-2870/2017.
Popovača, 31.7.2017.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, objavljuje se

 

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. RUKOVODITELJ ODSJEKA ZA PLAN I ANALIZU – 1 izvršitelj

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 4 izvršitelja

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Stručna sprema i ostali uvjeti:

Ad. 1. – VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera, završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera, 3 godine radnog staža u struci, poznavanje rada na računalu. Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 2. – SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare opće njege, položen stručni ispit i 1 godina radnog staža u struci (ne odnosi se na kandidate koji su završili srednje obrazovanje u trajanju 5 godina), odobrenje za samostalan rad.

Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ne odnosi se na kandidate koji su završili srednje obrazovanje u trajanju 5 godina), presliku domovnice, potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihološko testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti provjeri, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj. Poziv na razgovor i testiranje biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju. NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA