JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta voditelj Odjela za biologijsku psihijatriju – muški (I-a) koje podliježe reizboru u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

URBROJ: DA 2176-128-02-3127/17.
Popovača, 28. 8. 2017.

 

Na temelju članka 2.a Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica («Narodne novine» broj: 145/13, 31/15 i 49/16), članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i članka 4. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA raspisujem

 

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta voditelj Odjela za biologijsku psihijatriju – muški (I-a) koje podliježe reizboru u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

 

 

 

I.

Raspisuje se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta koje podliježe reizboru (u daljnjem tekstu: reizborni položaj) za voditelja Odjela za biologijsku psihijatriju – muški (I-a) iz redova radnika NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA.

Voditelj Odjela za biologijsku psihijatriju – muški (I-a) bira se na mandatno razdoblje od četiri godine. Odgovorna osoba ustrojstvene jedinice može biti imenovana pod uvjetom da joj četverogodišnji mandat istekne do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu sukladno posebnom propisu.

 

II.

Uvjeti za voditelja Odjela za biologijsku psihijatriju – muški (I-a) su:

  • integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija/uža specijalizacija iz psihijatrije, radno iskustvo 3 godine u struci.

 

III.

Kandidati za reizborni položaje iz točke II. ove Odluke dužni su uz prijavu dostaviti životopis i Program rada za Odjel za biologijsku psihijatriju – muški (I-a) za mandatno razdoblje od četiri godine.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom II. koji se odnose na stručnu spremu, specijalizaciju, užu specijalizaciju i radno iskustvo za reizborni položaj kandidati koji su zaposleni u Bolnici nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na javni natječaj, budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA.

 

IV.

Pisane prijave dostavljaju se ravnateljici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA u roku od 7 dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica i na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA Jelengradska 1, 44 317 Popovača uz napomenu «Natječaj za voditelja Odjela za biologijsku psihijatriju – muški (I-a) – ne otvarati» ili na urudžbeni zapisnik.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA   

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK