NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE, DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, STOLAR – DOMAR

Broj: DA/SP 2176-128-02-4116/2017.
Popovača, 9.11.2017.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, objavljuje se

NATJEČAJ


za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATRIJE – 4 izvršitelja

2. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE – 2 izvršitelja

3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 3 izvršitelja

4. STOLAR – DOMAR – 1 izvršitelj

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Stručna sprema i ostali uvjeti:

Ad. 1. i 2. – VSS, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit, odobrenje za samostalni rad.
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku diplome, presliku odobrenja za samostalni rad – licencu, presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 3. – SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare opće njege, položen stručni ispit i 1 godina radnog staža u struci (ne odnosi se na kandidate koji su završili srednje obrazovanje u trajanju 5
godina), odobrenje za samostalan rad.
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ne odnosi se na kandidate koji su završili srednje obrazovanje u trajanju 5 godina), presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 4. – SSS – drvoprerađivačkog smjera, radni staž u struci
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Pod točkom 1. i 2. osigurana mogućnost stanovanja u bolničkom stanu u Popovači.
Za rad u prvoj smjeni organiziran prijevoz autobusom na relaciji Zagreb-Popovača-Zagreb.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihološko testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti provjeri, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Poziv na razgovor i testiranje biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK