NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Broj: DA/MT 2176-128-02/4728/17
Popovača, 20.12.2017.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, objavljuje se

 

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
i upućivanje na specijalizaciju

 

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz:

 1. psihijatrije – 10 pristupnika/ca
 2. opće interne medicine – 2 pristupnika/ce

Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • odobrenje za samostalni rad.

 Uz zamolbu treba priložiti:

 1. Životopis
 2. Diplomu (preslika)
 3. Odobrenje za samostalni rad –licencu (preslika)
 4. Domovnicu (preslika)
 5. Potvrdu o duljini trajanja studija - za produljenje studija uslijed komplikacija u trudnoći, rodiljnog dopusta, duže bolesti (uz predočenje liječničkog nalaza) ili nekog drugog razloga koji predstavlja višu silu - potrebno je priložiti pisani dokaz
 6. Prijepis položenih ispita s potvrdom o prosjeku ocjena studija (na dvije decimale)
 7. Nagrade za vrijeme studija (preslike)
  • nagrada rektora Sveučilišta
  • nagrada dekana Medicinskog fakulteta
 8. Poslijediplomski studij (preslika potvrde o statusu)
 9. Popis radova i preslike radova: 
  1. radovi u indeksiranim časopisima CC,SCI, SSCI
  2. radovi objavljeni «in extenso»
  3. ostali radovi i sažeci-samo ako je pristupnik prvi autor
 10. Potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu i preslike Ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 11. Potvrdu o nekažnjavanju.

 

Psihološko testiranje izvršit će se tijekom odabira pristupnika.

Rok za prijavu na natječaj je deset dana od dana oglašavanja.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, s naznakom «Natječaj za specijalizaciju iz psihijatrije» odnosno «Natječaj za specijalizaciju iz opće interne medicine». O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA