NATJEČAJ za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa - magistar/ra psihologije

URBROJ: DA/SP 2176-128-02-1658/18
Popovača, 25.4.2018.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske KLASA: 100-01/18-03/103, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-04 od 30. ožujka 2018. godine, ravnateljica NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA raspisuje 

 

N A T J E Č A J
za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

 

MAGISTAR/RA PSIHOLOGIJE – PRIPRAVNIK – 2 kandidata

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski sveučilišni studij psihologije
Ponudi treba priložiti:
- Životopis
- Presliku domovnice
- Presliku diplome
- Prosjek ocjena tijekom studija
- Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti testiranju i razgovoru, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Poziv na razgovor i testiranje biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 152/14.), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na WEB stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK