NATJEČAJ za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa - magistar/ra psihologije

URBROJ: DA/SP 2176-128-02-1658/18
Popovača, 25.4.2018.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske KLASA: 100-01/18-03/103, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-04 od 30. ožujka 2018. godine, ravnateljica NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA raspisuje 

 

N A T J E Č A J
za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

 

MAGISTAR/RA PSIHOLOGIJE – PRIPRAVNIK – 2 kandidata

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski sveučilišni studij psihologije
Ponudi treba priložiti:
- Životopis
- Presliku domovnice
- Presliku diplome
- Prosjek ocjena tijekom studija
- Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti testiranju i razgovoru, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Poziv na razgovor i testiranje biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 152/14.), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na WEB stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA