Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju Odluke Upravnog vijeća NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA URBROJ: DA 2176-128-1-9/18. od 19.6.2018. godine i Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KLASA: 320-02/18-01/18, URBROJ: 2176/01-02-18-3 od 10.7.2018. godine NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

1. NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA (u daljnjem tekstu: Bolnica) daje u zakup poljoprivredna zemljišta u katastarskoj općini Popovača za poljoprivrednu proizvodnju, prema tabeli u prilogu, a koja sadrži popis predmetnih čestica, podatke o površini i početni iznos zakupnine.

 

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

 

 KATASTARSKA OPĆINA  BROJ KČ.   BROJ ZK. UL.   POVRŠINA  POVRŠINA POČETNI IZNOS ZAKUPNINE kn/godišnje 
 Popovača 1074/1 627  6 jutara i 833 čhv   
 Popovača 1090/2 628 26235 m2  
 Popovača 1097/1 628 31324 m2  
 Ukupno       2.178,16

Zemljišta se daju u zakup kao cjelina.

2. Javni natječaj provodi se podnošenjem pismenih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Pravo podnošenja ponude na javni natječaj imaju fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine u korist Bolnice IBAN: HR 8324840081104545324, poziv na broj: 2-18-OIB.

Izabranom ponuditelju koji će s Bolnicom sklopiti ugovor o zakupu jamčevina se uračunava u godišnju zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća u roku deset dana od dana donošenja odluke o izboru ponuditelja.

 

3. Pismena ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, OPG ili tvrtka, OIB,
  • zahtjev za zakup zemljišta s navedenom namjenom korištenja zemljišta,
  • ponuđeni iznos zakupnine iskazan u kunama godišnje,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini i broj računa za povrat jamčevine,

 

Uz pismenu ponudu je potrebno priložiti:

  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe,
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),
  • poljoprivredni obrt (rješenje o upisu u upisnik, izvadak iz obrtnog registra ili obrtnica),
  • pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (izvod iz sudskog registra).

 

4. Pisane ponude s utvrđenim prilozima za sudjelovanje u javnom natječaju podnose se u roku od 10 dana od objave obavijesti o raspisanom javnom natječaju u Moslavačkom listu.

 

Pisane ponude podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA OTVARAJ“, na adresu: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44 317 Popovača, preporučenom poštom ili osobnom predajom ponude u pisarnici.

 

Otvaranje pristiglih ponuda održat će se 2. listopada 2018. godine u Upravnoj zgradi Bolnice, I kat, Soba za sastanke u12,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje ovjerene punomoći dane u tu svrhu.

5. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.

6. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom zakupninom.

7. Ugovor o zakupu zemljišta sklapa se na rok do 5 godina, s tim da se zakupnina za prvu godinu zakupa uplaćuje do 30. listopada 2018. godine. Na iznos zakupnine koji nije plaćen u roku plaća se zakonska zatezna kamata.

8. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva donosi Ravnateljica Bolnice. Bolnica pridržava pravo neodabira niti jedne ponude, a o razlozima neodabira nije dužna davati obrazloženja natjecateljima.

9. Uvođenje u posjed zakupnika izvršiti će se u roku od 30 dana od sklapanja ugovora.

10. Dodatne informacije o ovom javnom natječaju mogu se dobiti u dobiti u Službi za opće, pravne i kadrovske poslove Bolnice, telefon (044 ) 569-274.

 

 

URBROJ: DA 2176-128-02-3484/18.

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA