Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju Odluke Upravnog vijeća NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA URBROJ: DA 2176-128-1-2916-7/18. od 24.7.2018. godine i Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KLASA: 940-06/18-01/15, URBROJ: 2176/01-02-18-2 od 17.8.2018. godine NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

 1. NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA (u daljnjem tekstu: Bolnica) daje u zakup poslovni prostor - gospodarske zgrade bruto površine 685 m2, a koji se nalazi na zk. ul. broj 750 k.o. Popovača k.č.br. 1070, za skladišni prostor.
  • Početna godišnja zakupnina iznosi 2.055,00 kuna.
  • Jamčevina iznosi 513,75 kn.
  • Javni natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici.
 2. Rok za podnošenje ponuda: 5. listopad 2018. godine do 12:00 sati.
 3. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. Ugovor o zakupu sklapa se na rok od 1 godine s mogućnošću produženja na rok od 5 godina. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena.
 4. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Potpisom Ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju.
 5. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca
 6. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.
 7. Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu te svi troškovi solmizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
 8. Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na adresu: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44 317 Popovača, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI”
  • Preporučena pošiljka mora biti zaprimljena u pisarnici Bolnice do 5. listopada 2018. do 12 sati.
  • Ponude će se javno otvarati u Upravnoj zgradi Bolnice, I kat, Soba za sastanke 5. listopada 2018. godine u 12,15 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.
 9. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
 10. Kontakt informacije radnim danom od 8-14 sati, tel. (044) 569-274.

 

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u iznosu od 513,75 kuna u korist računa IBAN HR 8324840081104545324 s naznakom „Javni natječaj za zakup poslovnog prostora“, poziv na broj 3-18-OIB.
 2. Ponuditelj je u ponudi dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru.
 3. Ukoliko pristignu dvije ponude sa istim iznosom zakupnine koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 4. Najpovoljnijem ponuditelju neće se vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora. U tom slučaju sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu, pod uvjetom da pristane na zakup s najviše ponuđenom zakupninom za isti poslovni prostor.
 5. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva donosi Ravnateljica Bolnice. Bolnica pridržava pravo ne odabira niti jedne ponude, a o razlozima ne odabira nije dužna davati obrazloženja natjecateljima.
 6. Ponuda mora sadržavati:
  • ime i prezime ponuditelja, njegovo boravište, OIB ( za fizičke osobe i fizičke osobe obrtnike), odnosno naziv društva s adresom sjedišta , OIB (za pravne osobe), e-mail i broj telefona radi kontakta,
  • presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu - -obrtnika,
  • presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja,
  • presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja,
  • opis djelatnosti koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti,
  • ponuđeni iznos godišnje zakupnine, ne manji od oglašenog u javnom natječaju,
  • broj žiroračuna s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
   • Osobe koje se u ponudi pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (članak 132. navedenog Zakona), ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, moraju dostaviti i sljedeće dokumente:
  • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja, kao i izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika,
  • potvrdu o statusu člana uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i člana uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta),
  • potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo MORH ili MUP),
  • dokaz o registraciji braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo hrvatskih branitelja,
  • potvrdu o statusu užeg člana (djeteta) hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
 7. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.

 

URBROJ: DA 2176-128-02-3030-4/18.

 

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA