NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 7 izvršitelja

URBROJ: MS/MP 2176-128-02-3742/18.
Popovača, 20.09.2018.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA objavljuje se

 

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 7 izvršitelja

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

 

Stručna sprema i ostali uvjeti:

  • SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare opće njege, položen stručni ispit i 1 godina radnog staža u struci (ne odnosi se na kandidate koji su završili srednje obrazovanje u trajanju 5 godina), odobrenje za samostalni rad.

Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ne odnosi se na kandidate koji su završili srednje obrazovanje u trajanju 5 godina), presliku domovnice, potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti testiranju i razgovoru, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Poziv na razgovor i testiranje biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 152/14.), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94.,108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama d.d. i WEB stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – za medicinsku sestru/tehničara". O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA