NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme MAGISTAR-A SESTRINSTVA/DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: DA/MP 2176-128-02-4722/18
Popovača, 19. studenog 2018.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske KLASA: 100-01/18-03/103, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-9 od 10. srpnja 2018. godine, ravnateljica NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

MAGISTAR-A SESTRINSTVA/DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – 1 kandidat

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju od 3 mjeseca. Stručna sprema i ostali uvjeti:

 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • -  Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva
  • -  1 godina radnog staža u struci

 

Ponudi treba priložiti:

  • -  Životopis
  • -  Presliku diplome
  • -  Presliku domovnice ili elektronički zapis knjige državljana
  • -  Presliku uvjerenja za samostalan rad
  • -  Potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu
  • -  Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihološko testiranje i razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti testiranju i razgovoru, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Poziv na razgovor i testiranje biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 152/14.), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

 

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na WEB stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – magistar-a sestrinstva/diplomirana medicinska sestra-tehničar». O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda na natječaj.

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA   

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK