NATJEČAJ za zapošljavanje pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-2162/19.
Popovača, 10. svibnja 2019.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske KLASA: 023-03/19-01/99, URBROJ: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019. godine, ravnateljica NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA raspisuje

 

N A T J E Č A J
za zapošljavanje pripravnika – zdravstvenih radnika
na određeno vrijeme

 

 1. PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE – pripravnik – 1 kandidat 
 2. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – pripravnik – 1 kandidat
 3. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – pripravnik – 1 kandidat
 4. PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE – pripravnik – 1 kandidat
 5. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA – 1 pripravnik – 1 kandidat
 6. FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA – pripravnik – 1 kandidat 
 7. LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA – pripravnik – 1 kandidat

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

Ad 1. - završen preddiplomski studij radiološke tehnologije

Ponudi treba priložiti: 

 • - Životopis
 • - Presliku domovnice
 • - Presliku diplome
 • - Prosjek ocjena tijekom studija
 • - Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 2. – završen preddiplomski studij medicinsko laboratorijske dijagnostike

Ponudi treba priložiti:

 • - Životopis
 • - Presliku domovnice
 • - Presliku diplome
 • - Prosjek ocjena tijekom studija
 • - Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 3. – završen preddiplomski studij sestrinstva

Ponudi treba priložiti:

 • - Životopis
 • - Presliku domovnice
 • - Presliku diplome
 • - Prosjek ocjena tijekom studija
 • - Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 4. – završen preddiplomski studij radne terapije

Ponudi treba priložiti:

 • - Životopis
 • - Presliku domovnice
 • - Presliku diplome
 • - Prosjek ocjena tijekom studija
 • - Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 5. – završena srednja škola za fizioterapeutskog tehničara/ku

Ponudi treba priložiti:

 • - Životopis
 • - Presliku domovnice
 • - Presliku svjedodžbe
 • - Prosjek ocjena tijekom školovanja
 • - Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 6. – završena srednja škola za farmaceutskog tehničara/ku

Ponudi treba priložiti:

 • - Životopis
 • - Presliku domovnice
 • - Presliku svjedodžbe
 • - Prosjek ocjena tijekom školovanja
 • - Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Ad. 7. – završena srednja škola za zdravstveno laboratorijskog tehničara/ku

Ponudi treba priložiti:

 • - Životopis
 • - Presliku domovnice
 • - Presliku svjedodžbe
 • - Prosjek ocjena tijekom školovanja
 • - Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihološko testiranje i razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti testiranju i razgovoru, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Poziv na razgovor i testiranje biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 152/14.), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

 

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na WEB stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za zapošljavanje pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje».

 

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA