Odjel za forenzičku psihijatriju (III –c)

Voditelj odjela: Mirjana Kozina-Obradović, dr. med., spec. psihijatar, subspecijalist iz forenzične psihijatrije
Socijalna radnica: Blanka Kern, mag.act.soc.
Glavna sestra odjela: Željka Kuharić, bacc.med.tehn.

Kontakt telefon:
Voditelj odjela: 044/569-243
Odjelni psihijatar: 044/569-354
Glavna sestra odjela:044/569-255
Mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


III-C odjel jedna je od pet jedinica Zavoda za forenzičku psihijatriju. Osim sveobuhvatnog tretmana neubrojivih osoba na odjelu se obavljaju i vještačenja odraslih osoba u kaznenom i građanskom pravu, a u okviru liječenja nakon otpusta funkcionira forenzična ambulanta kroz koju se prate pacijenti na uvjetnom otpustu, a također i pacijenti sa izrečenom mjerom sigurnosti (zaštitnom mjerom) obaveznog psihijatrijskog liječenja i liječenja od ovisnosti .
Tretman hospitalnih pacijenta je sveobuhvatan i uključuje psihofarmakoterapiju, psihoterapiju, socioterapiju, radno-okupacioni tretman, edukativne programe te rad sa obiteljima u svrhu što bolje resocijalizacije i rehabilitacije pacijenata.
U svakodnevnom radu, uži terapijski tim čine liječnik forenzični psihijatar, psiholog, socijalni radnik, radni terapeut, socijalni pedagog, prvostupnica sestrinstva i medicinske sestre i tehničari. Odjel surađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama, Centrima za socijalnu skrb, sudovima, primarnim te udomiteljskim obiteljima. Na odjelu se pridaje puna važnost edukaciji svakog člana tima. Osoblje je prošlo edukaciju kroz Balintove skupine, a dio je stekao naziv medicinska sestra-grupni terapeut. Članovi tima uključeni su i u supervizijski rad.