Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

 • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

 • Prava pacijenata

 • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

 • Ostale informacije

   

 

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

 

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite provodi sljedeće:

 • izrađuje dokumentaciju sustava upravljanja kvalitetom,
 • održava i implementira sustav upravljanja kvalitetom,
 • implementira medicinsku dokumentaciju u elektroničkom obliku,
 • prati neočekivane neželjene događaje prema pacijentu,
 • prati neželjene događaje prema osoblju,
 • prati pokazatelje sigurnosti pacijenta (nedostatna higijena ruku, bolničke infekcije, neželjene nuspojave lijekova, pad pacijenta, dekubitalni ulkus, nuspojave liječenja psihoza),
 • prati pokazatelje kliničke učinkovitosti i dostupnosti (neplanirani ponovni prijem u bolničku zdravstvenu ustanovu unutar 30 dana, ubodni incidenti, postotak otpuštenih pacijenata uz otpusno pismo),
 • vodi evidenciju korištenja usluga bolnice,
 • prati prijeme i otpuste
 • vodi evidenciju prisilnih hospitalizacija,
 • vodi evidenciju o smještaju bez pristanka za osobe s invaliditetom koja se šalje javnoj pravobraniteljici,
 • vodi evidenciju umrlih pacijenata u bolnici,
 • evidentira, obrađuje i vodi registar o pritužbama,
 • provodi mjerenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenika,
 • organizira i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite,
 • surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite,
 • provodi aktivnosti vezane za pripremu bolnice za akreditacijski postupak kroz akreditacijske standarde (sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, uprava i zaposlenici bolničke zdravstvene ustanove, pregled korištenja zdravstvenih usluga, prava pacijenata, medicinska dokumentacija, zdravstvena njega, planiranje otpusta, kontrola infekcija, sustav upravljanja sigurnošću)
 • vodi evidenciju o ograničavanju ili odvajanju pacijenata,
 • koordinira rad Povjerenstva za kvalitetu, obavlja poslove sazivanja sastanaka, pripreme i dostave materijala, vođenje zapisnika, te arhiviranje dokumentacije iz djelokruga rada Povjerenstva za kvalitetu i same Jedinice,
 • koordinira aktivnosti predstavnika za kvalitetu svih ustrojstvenih jedinica, te sudjeluje u radu i pripremi dokumentacije drugih povjerenstava i radnih timova po potrebi.

 

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK