ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME SPREMAČICA

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-708-5-40/24
Popovača, 27. ožujka 2024.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Zavodu za zapošljavanje dana 22. veljače 2024. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
spremačica – 5 izvršitelja

1. Marina Jambrešić, Valentina Kržak, Anita Galović, Nada Kovač i Nataša Turina odabiru se kao kandidatkinje za radno mjesto spremačica u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA.

2. Kandidatkinje se primaju na rad na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada.

3. Izabrane kandidatkinje dužne su javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA u roku 8 dana od dana objave Odluke o odabiru kandidata na oglasnoj ploči, odnosno na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA radi dogovora o stupanju na rad, a ukoliko ne nastupi na rad u dogovorenom terminu ova odluka bit će stavljena izvan snage.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.