NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME POMOĆNI RADNIK/CA U ODSJEKU ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-1272 /24.

Popovača, 02. travnja 2024. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA  objavljuje se

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

  1. POMOĆNI RADNIK/CA U ODSJEKU ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE – 1 izvršitelj

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

 

Stručna sprema i ostali uvjeti:

- NKV, završena osnovna škola

U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:

- Zamolbu sa kontakt podacima na hrvatskom jeziku (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte)

- Životopis

- Dokaz o državljanstvu

- Svjedodžba osnovne škole

- Dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije

  od mjesec dana.  Potvrdu prilažu i osobe koje do sada nisu bile zaposlene.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku.

Potpunom  prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20
za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Na web stranici Bolnice, najmanje 3 dana prije održavanja razgovora, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja razgovora, te popis  kandidata s početnim slovom imena i prezimena koji imaju pravo pristupiti razgovoru.

Odluka  o odabiru kandidata donosi se temeljem  mišljenja Povjerenstva o odabiru kandidata za radno mjesto – naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Bolnice.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – pomoćni radnik/ca u Odsjeku za tehničke poslove i održavanje.“

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Bolnice dana 04. travnja 2024. godine.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja na web stranici Bolnice zaključno sa 15. travnja  2024. godine.

Neuropsihijatrijska bolnica Dr.Ivan Barbot Popovača pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka NPB DR.IVAN BARBOT POPOVAČA  jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti  arhivskog i registraturnog gradiva NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE  DR. IVAN BARBOT POPOVAČA.

   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA