NATJEČAJ ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1273/24.

Popovača, 02. travnja 2024. godina

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske  KLASA: 023-03/23-01/302, URBROJ: 534-7-2-3/1-24-03 od 5. ožujka 2024. godine, ravnateljica NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

Raspisuje se natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u punom radnom vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža, a provodi se za slijedeće radno mjesto:

1.Prvostupnik/ca radiološke tehnologije– pripravnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:

završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij radiološke tehnologije

2.Prvostupnik/ca fizioterapije – pripravnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:

završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij fizioterapije

3.Prvostupnik/ca radne terapije – pripravnik – 2 izvršitelja

Uvjeti:

završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij radne terapije

4.Fizioterapeutski tehničar/ka – pripravnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:

završena srednja škola za fizioterapeutskog  tehničara/ka

5.Zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka – pripravnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:

završena srednja škola za zdravstveno laboratorijskog tehničara/ku

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja ,moraju biti nezaposlene osobe koji nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i u obrazovnoj razini iz područja zdravstva i biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- zamolbu sa kontakt podacima ( e-mail adresa i broj telefona)

- životopis

-dokaz o državljanstvu

-preslika diplome/svjedodžbe o završnom ispitu

- za prvostupnike potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija odnosno težinski prosjek ako nema prosječne ocjene, a za SSS tehničare preslike Svjedodžbi za svaku godinu školovanja s prosjekom ocjena

-elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

-uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidan status nezaposlene osobe

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti originalne dokumente.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana objave ovog natječaja za prijem pripravnika preporučenom pošiljkom na adresu:

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

44317 Popovača, Jelengradska 1

(Natječaj za prijem pripravnika pod rednim brojem ___ (ovdje navedite točku i naziv radnog mjesta natječaja na koji se javljate)

Natječaj  je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici  Bolnice dana 04. travnja 2024. godine.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja na web stranici Bolnice, zaključno sa 15. travnja 2024. godine.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova „Narodne Novine“ br. 82/08 i 69/17. na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17.) navedeni su na Internet stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2578.html i https://branitelji.gov.hr/.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Odabirom kandidata za prijem na pripravnički staž koji će se obavljati na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pridržavamo se kriterija redoslijeda zaprimanja zahtjeva kandidata te izbora kandidata na način da u slučaju jednakog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost se daje kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena).

Izabrani polaznik koji bude izabran kao pripravnik, a ne bude potvrđen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da ispunjava navedene uvjete iz Zakona o tržištu rada Odluka o njegovom izboru stavit će se izvan snage te će se odabrati drugi kandidat.

Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka NPB DR.IVAN BARBOT POPOVAČA  jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti  arhivskog i registraturnog gradiva NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE  DR. IVAN BARBOT POPOVAČA.

   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA