ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE – PRIPRAVNIK

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1273-2-24/24.
Popovača, 10. svibnja 2024.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA OD 04.04.2024. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
prvostupnik fizioterapije – pripravnik-1 izvršitelj

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme jednog prvostupnika fizioterapije - pripravnika izabrana je:

1. Ines Ćosić

Imenovana kandidatkinja zasnovati će radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će biti naknadno obaviještene.

Ukoliko se ne dobije suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s kandidatkinjom se neće sklapati ugovor o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž za radno mjesto prvostupnik fizioterapije, koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavio se 21 kandidat i to: Lucija Rakitić, Maja Hokman, Sanjin Mioković, Martina Bešlić, Ines Ćosić, Matko Janošić, Vedran Lom, Katarina Mihalic, Karlo Mrmić, Božica Škrivanek, Tin Grahovac, Viktor Gorčan, Paula Kezić, Anita Strilić, Luka Puškarić, Antea Stojić, Ela Ištvanić, Tereza Jurakić, Lucija Bodulica, Alen Brdsko i Ante Čavić.

Nakon uvida u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja zadovoljavaju kandidati: Lucija Rakitić, Maja Hokman, Sanjin Mioković, Martina Bešlić, Ines Ćosić, Matko Janošić, Vedran Lom, Katarina Mihalic, Karlo Mrmić, Božica Škrivanek, Tin Grahovac, Viktor Gorčan, Paula Kezić, Anita Strilić, Ela Ištvanić, Tereza Jurakić, Lucija Bodulica, Alen Brdsko i Ante Čavić, a sukladno naputku Ministarstva zdravstva ,KLASA:023-03/23-01/302,URBROJ: 534-7-2-3/1-24-03 od 05.ožujka 2024.g

Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u radni odnos primi kandidatkinja Ines Ćosić.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.