NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24) i članka 13., 22. i 24. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Upravno vijeće NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA na 4. sjednici koja je održana dana 24. lipnja 2024. donijelo je slijedeću

Odluku o raspisivanju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Kandidat za ravnatelja/icu NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA (u daljnjem tekstu: NPB) mora udovoljavati sljedećim uvjetima:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
- da nije osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva,

Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja/icu dužan je u preslici priložiti:
- program rada i razvoja NPB za mandatno razdoblje,
- životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih Statutom,
- dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,
- elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- izjavu na kojoj je ovjeren potpis kandidata pred javnim bilježnikom da će, ukoliko bude imenovan za ravnatelja/icu ustanove, dostaviti izjavu danu na zapisnik kod javnog bilježnika da ne postoje okolnosti iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima koje bi sprječavale imenovanje za ravnatelja ustanove.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na poveznici
https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-4413/prednost-pri-zaposljavanju/4414

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Kandidat koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja Upravno vijeće NPB pridržava pravo obaviti usmeni razgovor. Ako kandidat ne pristupi navedenom usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA – ne otvaraj« u roku od 15 dana od objave natječaja, na adresu: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, 44317 Popovača, Jelengradska 1.

Rok za podnošenje prijave na natječaj računa se od objave u Narodnim novinama.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. NPB jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva NPB.

NPB zadržava pravo ne izabrati ravnatelja/icu po raspisanom natječaju te ga poništiti bez obrazloženja.

   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA

URBROJ: DA 2176-128-1-2000-2-2/24.