NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME - MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-2115/24.
Popovača, 10. srpnja 2024. godine

                 Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA objavljuje se
                                                                                NATJEČAJ
                                                 za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 2 izvršitelja

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

 

Stručna sprema i ostali uvjeti:
Ad. 1. Uvjeti natječaja:
- završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare
- 1 godina radnog staža u struci (ne odnosi se na kandidate koji su završili srednje obrazovanje u trajanju 5
godina)
U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:
- Zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa i broj telefona)
- Životopis
- Dokaz o državljanstvu
- Diplomu tražene stručne spreme
- Uvjerenje o položnom stručnom ispitu (ne odnosi se na kandidate koji su završili srednje obrazovanje u trajanju
5 godina)
- Odobrenje za samostalni rad
- Dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od mjesec dana. Potvrdu prilažu i osobe koje do sada nisu bile zaposlene.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20
za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, najmanje 3 dana prije održavanja razgovora, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja razgovora, te popis kandidata s početnim slovom imena i prezimena koji imaju pravo pristupiti razgovoru.
Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva o odabiru kandidata za radno mjesto – naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje te se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Bolnice.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje».
Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA dana 10. srpnja 2024. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA zaključno sa 18. srpnja 2024. godine.

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.
Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA.


                                                                                                                 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
                                                                                                                    DR. IVAN BARBOT POPOVAČA