JAVNI NATJEČAJ - ZAKUP POLJOPRIVREDNIH ZEMLJIŠTA

Na temelju Odluke Upravnog vijeća NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA URBROJ: DA 2176-128-1-2272-6/20. od 3.7.2020. godine i Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KLASA: 943-01/20-03/05, URBROJ: 2176/01-02-20-2 od 6.7.2020. godine NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

1. NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA (u daljnjem tekstu: Bolnica) daje u zakup poljoprivredna zemljišta u katastarskoj općini Popovača za poljoprivrednu proizvodnju, prema tabeli u prilogu, a koja sadrži popis predmetnih čestica, podatke o površini i početni iznos zakupnine.


POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

 KATASTARSKA  OPĆINA KATASTARSKA OPĆINA BROJ ZK. UL.POVRŠINA POČETNI IZNOS ZAKUPNINE kn/godišnje 
 Popovača  1074/1 627 6 jutara i 833 čhv   
 Popovača  1090/2  628  26235 m2  
 Popovača  1097/1  628 31324 m2   
         2.178,16                


 Zemljišta se daju u zakup kao cjelina.

  • Javni natječaj provodi se podnošenjem pismenih ponuda u zatvorenim omotnicama.

            Pravo podnošenja ponude na javni natječaj imaju fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine u korist Bolnice IBAN: HR 8324840081104545324, poziv na broj: 2-20-OIB ponuditelja.            Izabranom ponuditelju koji će s Bolnicom sklopiti ugovor o zakupu jamčevina se uračunava u godišnju zakupninu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća u roku deset dana od dana donošenja odluke o izboru ponuditelja.

  • Pismena ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, OPG ili tvrtka, OIB,- zahtjev za zakup zemljišta s navedenom namjenom korištenja zemljišta,- ponuđeni iznos zakupnine iskazan u kunama godišnje,- dokaz o uplaćenoj jamčevini i broj računa za povrat jamčevine,Uz pismenu ponudu je potrebno priložiti:-  presliku osobne iskaznice za fizičke osobe,- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),- poljoprivredni obrt (rješenje o upisu u upisnik, izvadak iz obrtnog registra ili obrtnica),- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti  prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (izvod iz sudskog registra).

  • Pisane ponude s utvrđenim prilozima za sudjelovanje u javnom natječaju podnose se u roku od 10 dana od objave javnog natječaja u Moslavačkom listu.

Pisane ponude podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA  NA JAVNI NATJEČAJ  ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA OTVARAJ“, na adresu: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44 317 Popovača, preporučenom poštom ili osobnom predajom ponude  u pisarnici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Otvaranje pristiglih  ponuda održat će se 30. rujna 2020. godine u Upravnoj zgradi Bolnice, I kat, Soba za sastanke u12,00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje ovjerene punomoći dane u tu svrhu.

  • Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.
  • Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom zakupninom.
  • Ugovor o zakupu zemljišta sklapa se na rok do  5 godina, s tim da se zakupnina za prvu godinu zakupa uplaćuje do 15. studenog 2020. godine. Na iznos zakupnine koji nije plaćen u roku plaća se zakonska zatezna kamata.
  • Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva donosi Ravnateljica Bolnice. Bolnica pridržava pravo neodabira niti jedne ponude, a o razlozima neodabira nije dužna davati obrazloženja natjecateljima.
  • Uvođenje u posjed zakupnika izvršiti će se u roku od 30 dana od sklapanja ugovora.
  • Dodatne informacije o ovom javnom natječaju mogu se dobiti u dobiti u Službi za opće, pravne i kadrovske poslove Bolnice, telefon (044 ) 569-274.                               

URBROJ: DA 2176-128-02-2261-4/20.

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR.IVAN BARBOT POPOVAČA