ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME PRVOSTUPNIKA/CA FIZIOTERAPIJE – PRIPRAVNIKA

URBROJ: DA/GU 2176-128-02-978-4/23.
Popovača, 23. ožujak 2023.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA OD 08.03.2023. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
prvostupnika/ca fizioterapije – pripravnika

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme dva/dvije prvostupnika/ce fizioterapije - pripravnika izabrana su:

1. Stella Škvorc
2. Maja Deriš

Imenovane kandidatkinje zasnovati će radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o čemu će biti naknadno obaviještene.

Ukoliko se ne dobije suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s kandidatkinjama se neće sklapati ugovor o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – pripravnički staž za radno mjesto prvostupnika/ca fizioterapije-pripravnika, koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se 26 kandidata i to: Maja D.,Mislav J., Veronika I.,Margareta Š.,Melisa B.,Dora N.,Stella Š.,Marin K.,Tončica K.,Anita S.,Anđela M.,Max Š.,Suzana P.,Josip M.,Bruno M.,Aida A., Mia K.,Sara M.,Isabella H.,Kristina T.,Alen G.,Josip Š.,Antonio B.,Sara D.,Lucija P. I Damir.Č.

Nakon uvida u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja ,te najviši prosjek ocjena tijekom školovanja imaju kandidatkinje: Stella Škvorc i Maja Deriš, a sukladno naputku Ministarstva zdravstva ,KLASA:023-03/22-01/427,URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24.veljače 2023.g

Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se po dobivanju suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u radni odnos prime kandidatkinje Stella Škvorc i Maja Deriš.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.