ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME I UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ PSIHIJATRIJE

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-879-3/24.
Popovača, 11. travanj 2024. godine

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu i na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA dana 6. ožujka 2024. godine donosim

ODLUKU

o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije

1. MARKO LUKA BOŠKOVIĆ, dr.med., odabire se kao kandidat za radno mjesto specijalizant iz psihijatrije u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR.IVAN BARBOT POPOVAČA.

2. Kandidat se prima na rad na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada.

3. Izabrani kandidat dužan je javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA u roku 8 dana od dana objave Odluke o izabranom kandidatu na oglasnoj ploči, odnosno na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA radi dogovora o stupanju na rad, a ukoliko ne nastupi na rad u dogovorenom terminu ova Odluka bit će stavljena izvan snage.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.