Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka Upravnog vijeća NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA URBROJ: DA 2176-128-1-1529-5/19. od 8. travnja 2019. godine i Odluke o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KLASA: 943-01/19-01/03, URBROJ: 2176/01-02-19-4 od 6. rujna 2019. godine i članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA objavljuje se


                   JAVNI NATJEČAJ

 

1. NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA (u daljnjem tekstu: Bolnica) daje u zakup poslovni prostor koji se sastoji od tri prostorije, površine 58 m2, a koji se nalazi na zk. ul. broj 628 k.o. Popovača k.č.br. 1150, za trgovačku djelatnost.
Početna mjesečna zakupnina iznosi 2.900,00 kuna.
Jamčevina iznosi 1.000,00 kuna.
Javni natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici.
2. Rok za podnošenje ponuda: 7. listopad 2019. godine do 12:00 sati.
3. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. Ugovor o zakupu sklapa se na rok od 5 godina. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena.
4. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Potpisom Ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju.
5. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca.
6. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.
7. Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
8. Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na adresu: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44 317 Popovača, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI”.
Preporučena pošiljka mora biti zaprimljena u pisarnici Bolnice do 7. listopada 2019. do 12 sati.
Ponude će se javno otvarati u Upravnoj zgradi Bolnice, I kat, Soba za sastanke 7. listopada 2019. godine u 12,15 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.
9. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
10. Kontakt informacije radnim danom od 8-14 sati, tel. (044) 569-273.

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA
1. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u iznosu od 1.000,00 kuna u korist računa IBAN HR 8324840081104545324 s naznakom „Javni natječaj za zakup poslovnog prostora“, poziv na broj 19-OIB.
2. Ponuditelj je u ponudi dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru.
3. Ukoliko pristignu dvije ponude sa istim iznosom zakupnine koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
4. Najpovoljnijem ponuditelju neće se vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora. U tom slučaju sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu, pod uvjetom da pristane na zakup s najviše ponuđenom zakupninom za isti poslovni prostor.
5. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva donosi Ravnateljica Bolnice. Bolnica pridržava pravo neodabira niti jedne ponude, a o razlozima neodabira nije dužna davati obrazloženja natjecateljima.
6. Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja, njegovo boravište, OIB ( za fizičke osobe i fizičke osobe obrtnike), odnosno naziv društva s adresom sjedišta , OIB (za pravne osobe), e-mail i broj telefona radi kontakta,
- presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu - obrtnika,
- presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja,
- presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja,
- opis djelatnosti koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti,
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, ne manji od oglašenog u javnom natječaju,
- broj žiroračuna s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine,
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
- dokaz o nepostojanju poreznog duga nadležne Porezne uprave koji ne smije biti stariji od 60 dana.
Osobe koje se u ponudi pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (članak 132. navedenog Zakona), ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, moraju dostaviti i sljedeće dokumente:
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja, kao i izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika,
- potvrdu o statusu člana uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i člana uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta),
- potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo MORH ili MUP),
- dokaz o registraciji braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo hrvatskih branitelja,
- potvrdu o statusu užeg člana (djeteta) hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
7. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.

URBROJ: DA 2176-128-02-3982-3/19.

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK