Natječaj za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-4456/19.
Popovača, 14. listopada 2019.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske KLASA: 100-01/19-03/241, URBROJ: 534-03-2-1/5-19-14 od 30. rujna 2019. godine, ravnateljica NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA raspisuje

 

N A T J E Č A J


za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se za slijedeća radna mjesta:

 

1. MAGISTAR/RA SOCIJALNOG RADA – PRIPRAVNIK – 1 kandidat
Uvjeti: završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalnog rada

2. MAGISTAR/RA PSIHOLOGIJE – PRIPRAVNIK – 1 kandidat
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski studij psihologije ili integrirani diplomski sveučilišni studij psihologije

 

Pored navedenih uvjeta, osoba treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj: 118/18.) tj. da se radi o:
a) osobi do navršenih 30 godina života;
b) osobi prijavljenoj u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke;
c) osobi odgovarajućeg stupnja obrazovanja i struke predviđene za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
d) osobi bez evidentiranog staža ili do godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na ukupni evidentirani staž u mirovinskom osiguranju;
e) kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet da se vode u evidenciji nezaposlenih

 

Kandidat /tkinje koji se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužni su dostaviti svoju prijavu u roku od 10 dana od dana objave Natječaja sa svim traženim prilozima.

 

Prilozi:
- zamolba
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- presliku diplome
- presliku osobne iskaznice
- uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba
- potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/tkinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti original dokumente.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana objave ovog natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, 44317 Popovača, Jelengradska 1, Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - naziv radnog mjesta.

 

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova „Narodne Novine“ br. 82/08 i 69/17. na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

 

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17.) navedeni su na Internet stranici https://narodne-novine.nn.hr/članci/službeni/2017_12_121_2578.html i https://branitelji.gov.hr/.

 

Izabrani polaznik započet će stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Izabrani polaznik koji bude izabran na stručno osposobljavanje, a ne bude potvrđen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da ispunjava navedene uvjete iz Zakona o tržištu rada Odluka o njegovom izboru stavit će se izvan snage te će se odabrati drugi kandidat.

 

Poziv na razgovor biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK