N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

URBROJ: DA 2176-128-02-5051/19.
Popovača, 19. studeni 2019.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, objavljuje se

 

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
i upućivanje na specijalizaciju

 

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz:

- psihijatrije – 10 pristupnika/ca
- dječje i adolescentne psihijatrije – 2 pristupnika/ca
- opće interne medicine – 1 pristupnik/ce
- neurologije – 1 pristupnik/ca
- patologije i citologije – 1 pristupnik/ca
- pulmologije – 1 pristupnik/ca

Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:
- zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
- odobrenje za samostalni rad.
Uz zamolbu treba priložiti:
1. Životopis
2. Diplomu (preslika)
3. Odobrenje za samostalni rad –licencu (preslika)
4. Domovnicu ( preslika) ili elektronički zapis iz knjige državljana
5. Potvrdu o duljini trajanja studija - za produljenje studija uslijed komplikacija u trudnoći,
rodiljnoga dopusta, duže bolesti (uz predočenje liječničkog nalaza) ili nekog drugog razloga
koji predstavlja višu silu - potrebno je priložiti pisani dokaz
6. Prijepis položenih ispita sa potvrdom o prosjeku ocjena studija (na dvije decimale)
7. Nagrade za vrijeme studija (preslike) - nagrada rektora Sveučilišta
- nagrada dekana medicinskog fakulteta
8. Poslijediplomski studij ( preslika potvrde o statusu)
9. Popis radova i preslike radova: a) radovi u indeksiranim časopisima CC,SCI, SSCI
b) radovi objavljeni «in extenso»
c) ostali radovi i sažeci-samo ako je pristupnik prvi autor
10. Potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu i preslike Ugovora o radu ako je pristupnik
radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
11. Potvrdu o nekažnjavanju.

Osiguran autobusni prijevoza na relaciji Zagreb – Popovača – Zagreb.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 152/14.), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Psihološko testiranje izvršit će se tijekom odabira pristupnika.

Rok za prijavu na natječaj je deset dana od dana oglašavanja.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, s naznakom «Natječaj za specijalizaciju iz – naziv specijalizacije za koju se prijavljuje».
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 20 dana od dana razgovora sa Povjerenstvom.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK