NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME - STRUČNI PRVOSTUPNIK SIGURNOSTI I ZAŠTITE – 1 IZVRŠITELJ

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-281/20
Popovača, 29. siječnja 2020.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, objavljuje se


NATJEČAJ


za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1. STRUČNI PRVOSTUPNIK SIGURNOSTI I ZAŠTITE – 1 izvršitelj

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

 

Stručna sprema i ostali uvjeti:

 

Ad. 1. – VŠS, završen preddiplomski studij sigurnosti na radu smjer zaštita na radu
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, presliku diplome, prosjek ocjena tijekom studija, potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 1 mjesec.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 152/14.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

 

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na web stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme stručni prvostupnik sigurnosti i zaštite».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR.IVAN BARBOT POPOVAČA

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK