NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1605/20.
Popovača, 23. travnja 2020.

 

Na temelju članka 84. i 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj:100/18 i 125/19) i članka 13., 22. i 24. Statuta NEUROPIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, i Odluke URBROJ: DA 2176-128-1-1547-2/20 od 20 travnja 2020. godine Upravno vijeće NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA raspisuje

 

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR.IVAN BARBOT POPOVAČA

 

Kandidat za ravnatelja/icu NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA (u daljnjem tekstu: NPB) mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
-najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
-da nije u sukobu interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu ili zdravstvenu ustanovu,
-da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima NPB ima poslovni odnos,
-da nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela NPB, kao niti njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj,
-da protiv osobe nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
-da protiv kandidata nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih Komora
-da se od strane poslodavca kandidata ne vodi disciplinski postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja/icu dužan je priložiti:

- program rada i razvoja NPB za mandatno razdoblje,
-životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih Statutom,
-diploma,
-elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu,
-dokaz o hrvatskom državljanstvu,
-ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica s kojima NPB ima poslovni odnos, da kandidat, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela NPB,
-uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda, ne starije od 30 dana,
-uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komore,
-uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveze iz radnog odnosa.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 152/14.), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA – ne otvaraj» u roku od 15 dana od objave natječaja, na adresu: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, 44317 Popovača, Jelengradska 1.

Rok za podnošenje prijave na natječaj računa se od dana objave u Narodnim novinama.

Kandidati će biti obavješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

NPB zadržava pravo ne izabrati ravnatelja/icu po raspisanom natječaju te ga poništiti bez obrazloženja.

 

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

 

 

 

 

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK