ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME STRUČNOG REFERENTA

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR.IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: DA/MP 2176-128-02-4173-3/20.
Popovača, 15. siječnja 2021.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 141 od 18.12.2020. godine donosim

ODLUKU
o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
stručnog referenta

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme stručnog referenta izabrana je:

1. Mirjana Kozić

Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Po primitku odluke imenovana je dužna javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos stručnog referenta koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se dvadeset i osam kandidata i to: Monika Jeleč, Sara Kramarić, Dalibor Hodalj, Antonija Palijan, Mirjana Kozić, Marina Karasić, Ružica Horvatić, Nikolina Rastovac, Martina Grbavac, Zvjezdana Bakarić, Tanja Knežević, Marijana Vukelić, Filip Merkaš, Katarina Zrinski, Lea Sofijanić, Martina Pavličević, Sara Sandra Kalaica, Marija Kranjčec, Ivana Pelegrin, Josipa Evaj, Doriana Demeter, Nikolina Crnjak, Maja Ljevar, Barbara Vazdar, Ivona Klauda, Elena Lukač, Edita Horvat Duzbaba i Loreta Jakopović.

Nakon uvida u dvadeset i osam u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za pristup provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjava dvadeset i jedan kandidat i to: Monika Jeleč, Sara Kramarić, Dalibor Hodalj, Mirjana Kozić, Marina Karasić, Nikolina Rastovac, Martina Grbavac, Zvjezdana Bakarić, Tanja Knežević, Marijana Vukelić, Filip Merkaš, Lea Sofijanić, Martina Pavličević, Marija Kranjčec, Josipa Evaj, Nikolina Crnjak, Maja Ljevar, Ivona Klauda, Elena Lukač, Edita Horvat Duzbaba i Loreta Jakopović. Od toga osmero nisu pristupili i to: Dalibor Hodalj, Marijana Vukelić, Filip Merkaš, Lea Sofijanić, Marija Kranjčec, Josipa Evaj, Edita Horvat Duzbaba i Loreta Jakopović.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora s kandidatima koji su pristupili, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos primi kandidatkinja koja je zadovoljila sve zadane kriterije i to: Mirjana Kozić.

 

   Ravnateljica:
  prim. Marina Kovač, dr.med.

 

Dostaviti:
1. Prijavljeni kandidati
2. Web stranica Bolnice
3. Oglasna ploča
4. Pismohrana.

ODLUKA