ODLUKA O ODABIRU TRI KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME SPREMAČICE

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR.IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: DA/DL 2176-128-02-4176-3/20.
Popovača, 21. siječnja 2021.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 141 od 18.12.2020. godine donosim

ODLUKU
o odabiru tri kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
spremačice


Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme spremačice izabrane su:

1. Marta Uremović
2. Tamara Vrabec
3. Jasminka Grgić

Imenovane će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od jednog mjeseca.
Po primitku odluke imenovane su dužne javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos spremačice koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se četrnaest kandidata i to: Ružica Puhek, Jasminka Grgić, Karla Krizmanić, Sandra Randić, Brankica Petreković, Marta Uremović, Monika Mican, Marija Glibo, Tamara Vrabec, Ana Šošić, Ankica Bekavac, Katica Novačić, Renata Bakoš i Tamara Trupec.

Nakon uvida u četrnaest u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za pristup provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjava četrnaest kandidata i to: Ružica Puhek, Jasminka Grgić, Karla Krizmanić, Sandra Randić, Brankica Petreković, Marta Uremović, Monika Mican, Marija Glibo, Tamara Vrabec, Ana Šošić, Ankica Bekavac, Katica Novačić, Renata Bakoš i Tamara Trupec, ali dvoje nisu pristupili i to: Monika Mican i Renata Bakoš.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora s kandidatima koji su pristupili, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos prime kandidatkinje koje su zadovoljile sve zadane kriterije i to: Marta Uremović, Tamara Vrabec i Jasminka Grgić.

   Ravnateljica:
  prim. Marina Kovač, dr.med.
Dostaviti:
1. Prijavljeni kandidati
2. Web stranica Bolnice
3. Oglasna ploča
4. Pismohrana.

ODLUKA