NATJEČAJ za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-913 /21.
Popovača, 5. ožujka 2021. godina

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske KLASA: 100-01/20-02/15, URBROJ: 534-01/5-21-2 od 19. siječnja 2021. godine, ravnateljica NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA raspisuje

 

N A T J E Č A J
za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Raspisuje se natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u punom radnom vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža, a provodi se za slijedeće radno mjesto:

1.Prvostupnik/ca radiološke tehnologije/prvostupnik/ca medicinske radiologije – pripravnik – 2 izvršitelja
Uvjeti:
završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij radiološke tehnologije/medicinske radiologije

2.Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike – pripravnik – 1 izvršitelj
Uvjeti:
završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

3.Prvostupnik/ca fizioterapije – pripravnik – 1 izvršitelj
Uvjeti:
završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij fizioterapije

4.Prvostupnik/ca radne terapije – pripravnik – 3 izvršitelja
Uvjeti:
završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij radne terapije

5.Farmaceutski tehničar/ka – pripravnik – 1 izvršitelj
Uvjeti:
završena srednja škola za farmaceutskog tehničara/ka

6.Fizioterapeutski tehničar/ka – pripravnik – 1 izvršitelj
Uvjeti:
završena srednja škola za fizioterapeutskog tehničara/ka

7.Zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka – pripravnik – 3 izvršitelja
Uvjeti:
završena srednja škola za zdravstveno laboratorijskog tehničara/ku

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih, te da nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u obrazovnoj razini, iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
-kratku zamolbu i životopis
-dokaz o državljanstvu
-preslik rodnog lista
-preslik osobne iskaznice
-preslik dokumenata iz kojeg je vidljiv OIB
-preslik diplome/svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
-potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija odnosno težinski prosjek ako nema prosječne ocjene
-elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
-uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidan status nezaposlene osobe, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana objave ovog natječaja za prijem pripravnika na adresu:
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
44317 Popovača, Jelengradska 1
(Natječaj za prijem pripravnika pod rednim brojem ___ (ovdje navedite točku i naziv radnog mjesta natječaja na koji se javljate)

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova „Narodne Novine“ br. 82/08 i 69/17. na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17.) navedeni su na Internet stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2578.html i https://branitelji.gov.hr/.

Izabrani polaznik koji bude izabran kao pripravnik, a ne bude potvrđen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da ispunjava navedene uvjete iz Zakona o tržištu rada Odluka o njegovom izboru stavit će se izvan snage te će se odabrati drugi kandidat.

Poziv na razgovor biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA