ODLUKA O ODABIRU DVA KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME NJEGOVATELJA/ICE

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1408-8-1/21.

Popovača, 1. lipnja 2021.

         

                Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 42 od 21.4.2021. godine donosim          

                                

ODLUKU

o odabiru dva kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

njegovatelja/ice

          

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme njegovatelja/ice izabrane su:  

                       

  1. Jasna Jakovljević
  2. Mira Starešina

 

Imenovane će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od jednog mjeseca.

Po primitku odluke imenovane su dužne se javiti Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

                            

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos njegovatelja/ice koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se devet kandidata i to: Dragica Josić, Jasna Jakovljević, Valentina Pritišanac, Mira Starešina, Mirjana Šebalj, Olivera Tovarlaža, Kruna Bertović, Tihana Čunčić i Vlasta Smola.

Nakon uvida u devet u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za psihološko testiranje i pristupu provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjavaju sedam kandidata i to: Dragica Josić, Jasna Jakovljević, Valentina Pritišanac, Mira Starešina, Olivera Tovarlaža, Kruna Bertović i Tihana Čunčić. Psihološkom testiranju nisu pristupile: Valentina Pritišanac, Kruna Bertović i Tihana Čunčić.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora s kandidatima koji su pristupili, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos prime kandidatkinje koje su zadovoljile sve zadane kriterije i to: Jasna Jakovljević i Mira Starešina.

Ravnateljica:

prim. Marina Kovač, dr.med.

 

Dostaviti:       

  1. Prijavljeni kandidati
  2. Web stranica Bolnice
  3. Oglasna ploča
  4. Pismohrana.