JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU TRAKTORA LICITACIJOM

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: MK/IKR 2176-128-02-940-3/21
Popovača, 6. rujan 2021.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU TRAKTORA LICITACIJOM

PREDMET PRODAJE:

-vlasnik vozila: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT Jelengradska 1,
                          44317 Popovača
-vrsta vozila: traktor
-marka i tip vozila: IMT 549342 sa kabinom
-broj šasije: 801006609
- godina proizvodnje: 1988.
-valjanost registracije: neregistriran
-stanje: neispravan
-početna cijena: 2.900,00 kuna

II. UVJETI I NAČIN PRODAJE

Prodaja se provodi usmenim nadmetanjem-licitacijom.

Licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju vozila (u daljnjem tekst: Povjerenstvo)
Pravo licitiranja imaju sve fizičke i pravne osobe koje najkasnije neposredno prije početka postupka licitacije predaju Povjerenstvu dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene. Jamčevina se uplaćuje u na IBAN NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA na broj HR8324840081104545324 otvoren kod Raiffeisen bank d. d na ime „jamčevina za trakotor“ (model:02, poziv: OIB uplatitelja) i to najkasnije dan prije dana održavanja licitacije. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od osam (8) dana. Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od osam (8) dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Uz dokaz o uplati jamčevine ponuditelji su dužni dostaviti na zapisnik svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta i OIB ponuditelja), presliku osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog registra, broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane, kontakt telefon).

Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje nepotpune prijave i prijave osoba koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

Usmeno se licitira na taj način da natjecatelj može licitirati iznad početne cijene vozila sve dok se ne dođe do najviše ponuđenog iznosa za kupnju traktora. Minimalni iznos za koji se može podizati cijena je 10 % od iznosa početne cijene.
Traktor se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“ i isključuje svaku mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Plaćanje: u roku osam (8) dana od dana zaključenja ugovora.

Isporuka: po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni. 

Kupac je dužan snositi sve troškove u svezi prijenosa vlasništva traktora i plaćanja poreza.

III. PRAVO NA KUPNJU

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelj koji ostvari pravo na kupnju traktora dužan je u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA potpisati kupoprodajni ugovor u roku petnaest (15) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelj s kojim je zaključen kupoprodajni ugovor dužan je u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora isplatiti cjelokupan ugovoreni iznos kupoprodajne cijene uvećan za PDV-e koji snosi kupac, te preuzeti traktor što će se utvrditi zapisnički.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, traktor će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio prvu nižu cijenu.

IV. LICITACIJA ZA KUPNJU obaviti će se dana 15. rujan 2021. godine (srijeda) u 9,00 u krugu Tehničke službe NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1.

V. Predmetni traktor može se razgledati u krugu Tehničke službe NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, radnim danom od 8 – 14 sati.

VI. Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1 u vremenu od 8–14 sati svakim radnim danom ili na telefon broj: 044/569-236.

VII. NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog nadmetanja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima javnog nadmetanja, niti mora objasniti razlog odustanka.

VIII. Ovaj javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA te na službenoj internetskoj stranici Bolnice: www.npbp.hr

 

   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA