O D L U K A o prodaji rashodovanog vozila licitacijom

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Broj: DA/JT 2176-128-02-940-6/21
Popovača, 15. rujan 2021.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, donosim

 

O D L U K U
o prodaji rashodovanog vozila licitacijom

 

1. Donosi se Odluka o prodaji rashodovanog vozila, prema Zapisniku komisije za prodaju istog, koji je sastavni dio ove Odluke.

2. Za rashodovano vozilo – Traktor IMT 549342 sa kabinom, godina proizvodnje 1988., ponudu u iznosu od 20.290,00 kuna uvećano za PDV od 25% (5.072,50 kuna) ponudio je najpovoljniji ponuditelj Goran Nekić, Krk, Zagrebačka 20.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA