ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME I UPUĆIVANJE NA SPECIJALIZACIJU IZ PSIHIJATRIJE

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-4004-4/22.
Popovača, 10. siječnja 2022.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 131 od 3.12.2021. godine donosim

ODLUKU
o odabiru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije izabrani su:

1. Ivana Benić, dr.med.
2. Anja Stadnik, dr.med.
3. Ana Marija Kuća, dr.med.
4. Katja Galić Ćaleta, dr.med.

Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
Po primitku odluke imenovani su dužni javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje, Večernjem listu i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se sedam kandidata i to: Anja Stadnik, dr.med., Josipa Popović, dr.med., Katja Galić Ćaleta, dr.med., Ana Marija Kuća, dr.med., Tomislav Šaško dr.med., Ivana Benić, dr.med. i Mirna Bajt, dr.med.

Nakon uvida u roku pristigle zamolbe utvrđeno je da svi ispunjavaju formalne uvjete natječaja za pristup provjeri znanja i vještina i razgovoru, ali dva kandidata nisu pristupili i to Josipa Popović, dr.med. i Mirna Bajt, dr.med.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora s kandidatima koji su pristupili, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos prime kandidati koji su zadovoljili sve zadane kriterije i to: Ivana Benić, dr.med., Anja Stadnik,dr.med., Ana Marija Kuća, dr.med. i Katja Galić Ćaleta, dr.med.

Za kandidata Tomislava Šaško, dr.med., Povjerenstvo je mišljenja da ne udovoljava potrebama i naravi za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.

 

Dostaviti:
1. Prijavljeni kandidati
2. Web stranica Bolnice
3. Oglasna ploča
4. Pismohrana.