NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-392/22.
Popovača, 2. veljače 2022. godine

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA:100-01/22-03/45, URBROJ: 534-04-1-1/3-22-04 od 21. siječnja 2021. godine, objavljuje se

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

SPECIJALIST MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE – 1 izvršitelj

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Stručna sprema i ostali uvjeti:
VSS, magistar/ra medicinske biokemije - specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine položen stručni – specijalistički ispit za magistra/ru medicinske biokemije, 1 godina radnog staža u struci, uvjerenje o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenje za samostalan rad. Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku diplome, uvjerenje o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenje za samostalan rad, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, te potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjeseca dana.
Osiguran autobusni prijevoza na relaciji: Zagreb – Popovača – Zagreb.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na web stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalistu medicinske biokemije i laboratorijske medicine».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA