NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME - NJEGOVATELJ / ICA

URBROJ: MS/DL 2176-128-02- 2480/22.
Popovača, 29. srpnja 2022.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA objavljuje se

                                                                             NATJEČAJ
                                                za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

1. NJEGOVATELJ/ICA – 6 izvršitelja

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Stručna sprema i ostali uvjeti:

Ad. 1. – NKV, završen program osposobljavanja za njegovatelja/icu
Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe, presliku uvjerenja o strukovnom usavršavanju za njegovatelja, presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana, potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu ( potvrdu prilažu i osobe koje do sada nisu bile zaposlene), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – za njegovatelja/icu».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DR. IVAN BARBOT POPOVAČA