ODLUKA O ODABIRU JEDNOG KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA

URBROJ: DA/MP 2176-128-02-1409-2-1/21.

Popovača, 1. lipnja 2021.

         

                Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama broj: 42 od 21.4.2021. godine donosim          

                                

ODLUKU

o odabiru jednog kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

fizioterapeutski tehničar/ka

          

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme fizioterapeutski tehničar/ka izabrana je:  

                       

1.Mihaela Mikulić

 

Imenovana će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju od jednog mjeseca.

Po primitku odluke imenovana je dužna javiti se Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu.

                            

Na objavljeni natječaj za prijam u radni odnos fizioterapeutski tehničar/ka koji je objavljen u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje i na web stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA prijavilo se deset kandidata i to: Marko Krajačić, Mihaela Mikulić, Valentina Zajec, Lucija Pavlović, Nikolina Jerbić, Antonela Radanić, Ines Katinić, Anamarija Celčić, Helena Šemac i Marina Pranjić.

                                 

Nakon uvida u deset u roku pristiglih zamolbi utvrđeno je da formalne uvjete natječaja za psihološko testiranje i pristupu provjeri znanja i vještina i razgovoru ispunjavaju sedam kandidata i to: Marko Krajačić, Mihaela Mikulić, Valentina Zajec, Nikolina Jerbić, Antonela Radanić, Anamarija Celčić i Marina Pranjić.

Nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora s kandidatima koji su pristupili, Povjerenstvo za odabir kandidata dalo je prijedlog da se u radni odnos primi kandidatkinja koja je zadovoljila sve zadane kriterije i to: Mihaela Mikulić.

Ravnateljica:

prim. Marina Kovač, dr.med.

Dostaviti:       

  1. Prijavljeni kandidati
  2. Web stranica Bolnice
  3. Oglasna ploča
  4. Pismohrana.